A.K.F.Beschrijving AKF


De gedachte dat alleen in Twente georganiseerd aan klootschieten wordt gedaan, is onjuist. In de Achterhoek is een respectabel aantal verenigingen, aangesloten bij de NKB en meespelend in de NKB-competitie. Ook in de Achterhoek wordt klootschieten al eeuwen beoefend.

In de Statistieke beschrijving van Gelderland, 1826' komt bijvoorbeeld de zin voor: “In het noordelijke gedeelte van Zutphen, bijzonder om streeks Lochem, bleef tot hiertoe en voorvaderlijk bal spel in zwang, dat den naam van klootschieten draagt.” Dat “tot hiertoe” geldt thans niet meer voor Lochem alleen, maar ook voor plaatsen als Borculo, Eibergen, en al vóór en na de Tweede Wereldoorlog werd op straat geschoten in de Achterhoek Neede. De Statistiek constateert dat ook vroeger wijken, buurtschappen en dorpen tegen elkaar streden, maar dat er nog geen sprake was van verenigingen.

Al voor de 2e Wereldoorlog werd op straat geschoten in de Achterhoek.

“De partij door welke in de minste worpen onderarms een houten, inwendige met wat lood bezwaarde bal aan het eindperk dier baan gebragt werd, is overwinnaar. Die bij elke partij het verst werpt, wordt door een ander vervangen, die te kort schiet, blijft aan het spel, zoolang tot dat hem eenen worp boven zijnen medespeler gelukt. Bij de winnende afdeeling gaat dus de bal door de meeste handen. Raakt eene der partijen een ganschen worp achter, zoo wordt zulks aangeteekend en het spel voortgezet van de plaats aan, waar de win nende bal ligt. Wederzijds heeft men erkende stokleggers, personen die door het leggen van een stok de plaats bepalen, waar de geworpen bal gevallen is, en vanwaar dezelfde weer voortgeworpen wordt. Tot het gelag, dat na den afloop van het spel in eene herberg wordt verteerd moet de verliezende partij dubbel, somwijl ook maar een derde meer betalen.”

Omschrijving klootschietsport in oude boeken
De Achterhoekse Klootschieters Federatie werd opgericht in 1968, om precies te zijn op 5 september, door de verenigingen. Al jaren lang maakte de klootschietsport in de Achterhoek en de aangrenzende Liemers een bloeitijd door. Het aantal verenigingen werd op een gegeven moment zo groot dat men moest splitsen. Voor enkele verenigingen, namelijk die uit Neede, was dat het moment om op eigen benen als aparte federatie door te gaan.

Structuur van de afdeling
De Achterhoekse Klootschieters Federatie is lid van de Nederlandse Klootschieters Bond (NKB). De AKF is dus de afdeling voor Achterhoekse klootschieters. De AKF verzorgt voor de aangesloten verenigingen persoonlijke kampioen schappen en, samen met de KFIJ (afdeling van de IJsselstreek) de Gelderse Kampioenschappen. De AKF vaardigt de beste klootschieters af voor de Nederlandse Kampioenschappen en tevens zijn er ook meestal wel Achterhoekse klootschieters die het tot de Europese Kampioenschappen weten te schoppen. De competitie wordt georganiseerd door het wedstrijdbestuur voor zowel heren als dames.

Bestuur
Het hoofdbestuur van de AKF bestaat uit een groep van 9 enthousiaste personen, afkomstig van verschillende verenigingen binnen de AKF. Het bestuur verzorgt de algemene zaken binnen de AKF en neemt de beleidsbeslissingen. Het wedstrijdbestuur van de AKF bestaat uit een groep van 6 mensen en zij verzorgen alle wedstrijdzaken voor de AKF. De competitie, de persoonlijke kampioenschappen door het wedstrijd bestuur georganiseerd.

Dames in de AKF
Door de commissie opleidingen van de FvKK worden sinds 1994 verschillende kadercursussen georganiseerd, zoals voor scheidsrechters, jeugdbeleiders en trainers. In de diverse commissies zitten ook vrouwen en zij leveren een belangrijke bijdrage voor de instandhouding van de NKB. De dames zijn ook in de AKF niet meer weg te denken uit de klootschieters wereld. Eind 1992 werd Alies Leusink van KV Dijkhoek gekozen als secretaris in het bestuur van de NKB.

Het Nederlandse damesteam, EK 1992 in Cork.

Competities en kampioenschap
Voor de AKF wedstrijden gelden de landelijke spelregels, inclusief enkele aanvullende spelregels. De jeugd - en damescompetitie omvat 11 wedstrijden en die voor de heren 12 wedstrijden. De jeugdcompetitie is onderverdeeld in 3 klassen en de damescompetitie in 4 klassen. De herencompetitie omvat 6 klassen. De klassen omvatten 8 á 10 teams.

Landelijke straatcompetitie
Naast deze regionale competitie is er ook een landelijke straatcompetitie. Van elke afdeling van de NKB mogen de drie beste teams deelnemen aan deze competitie. Alle afdelingen spelen daarvoor één wedstrijd, in totaal dus zes wedstrijden. Het zijn ronde wedstrijden over een afstand van ca. 5 kilometer. Via een puntensysteem worden daar uit de winnaars gekozen. Vanuit de AKF nemen de nummers 1 en 2 van de klasse I van de herencompetitie en de nummers 1 en 2 van klasse I van de damescompetitie er aan deel. Ook de andere afdelingen van de NKB vaardigen hun beste teams af naar deze competite.

Persoonlijk kampioenschap AKF
Tevens vinden jaarlijks de Persoonlijke Kampioen schappen van de AKF plaats. Hieraan mogen wederom alleen leden deelnemen die ook lid zijn van de NKB. Hier wordt de strijd aangegaan op zowel straat, veld en zetten. De best geklasseerden uit het eindklassement mogen te vens deelnemen aan de Gelderse Kampioenschappen, welke jaarlijks worden geor ganiseerd in samenwerking met Klootschieters Federatie IJsselstreek Ook kan men zich via de Per soonlijke Kampioenschappen van de AKF kwalificeren voor de Nederlandse Kampioen schappen. Daarnaast kan men als team nog deelnemen aan de Ach terhoek Cup. Deze wedstrij den omvatten een uit en thuis wedstrijd bestaande uit 20 schoten per team op straat (en een eventuele beslissings ronde over 12 schoten). Het team dat in de finale wint mag zich Kampioen van de Achterhoek noemen. Tevens bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan de NKB Straat Cup. Deze wed strijden zijn qua opzet gelijk aan de Achterhoek Cup maar dan op landelijk niveau.